Page 13 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe.
P. 13

powanej Polski. Wszystkie inne getta Niemcy zlik-

      widowali w 1942 i 1943 r. Likwidacja getta rozpo-
      częła się 23 czerwca 1944 r. Pierwsze transporty

      szły do Chełmna nad Nerem. Po krótkiej przerwie
      wywózki zostały wznowione, wtedy już do Ausch-

      witz-Birkenau. Ostatni transport został wywieziony
      ze stacji Radegast 29 sierpnia 1944 r.

      W getcie zmarło z głodu i wyczerpania ponad 43 tys.

      osób. Ich groby znajdują się na cmentarzu żydow-
      skim na Bałutach. Około 150 tys. osób straciło życie

      w Chełmnie, Auschwitz-Birkenau i innych obozach.
      Wojnę przeżyło kilkanaście tysięcy osób, które

      przeszły łódzkie getto. Dziś żyją już tylko nieliczni.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18